FREE SHIPPING, 100% successful results

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Dole navedeni uslovi su sporazum između NKP Group DOO (u daljem tekstu naša kompanija) i Vas (korisnika, kupca). Ovaj sporazum utvruđuje opšte uslove korišćenja veb stranice www.olasmilenow.com i svih njenih proizvoda i usluga (zajedno i proizvoda ili usluga). 

Starosni uslov

Morate imati najmanje 13 punih godina kako biste koristili ovaj vebsajt. Koristeći ovaj sajt i pristankom na ovaj sporazum garantujete i zastupate tvrdnju da imate bar 13 godina života. 

Sadržaj korisnika

Izjašnjavamo se da mi ne posedujemo ni jedan podatak, informaciju ili materijal (”sadržaj”) koji postavite na naš vebsajt tokom sesije na njemu. Imaćete isključivu odgovornost za tačnost, kvalitet, integritet, zakonitost, pouzdanost, primerenost i intelektualno vlasništvo ili pravo korišćenja svog postavljenog sadržaja. Mi ćemo moći da nadziremo i pregledamo sadržaj na sajtu koji ste, koristeći naše usluge, kreirali i postavili vi. Samo ukoliko nam to posebno vi ne dozvolite, vaša upotreba našeg vebsajta nam ne daje dozvolu korišćenja, reprodukcije, prilagođavanja, modifikovanja, objavljivanja ili distribuciju vašeg sadržaja, kreiranog ili sačuvanog na našoj stranici i vašem korisničkom profilu, za komercijalne, marketinške ili druge slične svrhe. Međutim, vi nam garantujete dozvolu da pristupimo, kopiramo, distribuiramo, čuvamo, prenosimo, preoblikujemo, prikazujemo i izvodimo sadržaj sa vašeg korisničkog naloga isključivo za svrhe i izvršenja načina za pružanje usluge vama. Bez ograničavanja bilo kojeg od tih predstavljanja ili garancija, mi imamo pravo ali ne i obavezu, da, po sopstvenom nahođenju, odbijemo ili uklonimo bilo koji sadržaj koji, po našem razumnom mišljenju, krši bilo koju našu politiku ili je na bilo koji način štetan ili neprimeren. 

Naplata i plaćanja

Vi ćete platiti sve takse i troškove sa vašeg računa, u skladu sa taksama, naknadama i uslovima naplate koji stupaju na snagu kada je naknada dospela ili je naplativa. Osetljiva i privatna razmena podataka između vebsajta i njegovih korisnika se odvija preko obezbeđenog SSL kanala komunikacije, i šifrovana je i zaštićena digitalnim potpisom. Ukoliko, prema našoj proceni, vaša kupovina predstavlja transakciju visokog rizika, tražićemo vam da nam dostavite kopiju vaše validne identifikacione fotografije izdate od strane Vlade, kao i mogoću kopiju poslednjeg izvoda iz banke vaše kreditne ili platne kartice korišćene za svrhu plaćanja kupovine na našem sajtu. Mi zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku promenimo proizvod ili cenu koji su na vebsajtu. Takođe, zadržavamo pravo da odbijemo bilo koju porudžbinu koju načinite na našem sajtu. Mi možemo, prema vlastitom nahođenju, da ograničimo ili otkažemo količine proizvoda kupljene po osobi, po domaćinstvu ili po narudžbi. Ova ograničenja mogu obuhvatiti porudžbine podnete ili pod istim korisničkim profilom, pod istom kreditnom karticom, i/ili porudžbine koje koriste istu adresu za naplatu i/ili dostavu. U slučaju da učinimo promenu ili otkažemo porudžbinu, možemo vas obavestiti kontaktiranjem preko elektronske pošte i/ili adrese za naplatu, i/ili telefonskog broja koji su dostavljeni u vreme kada je porudžbina načinjena. 

Tačnost informacija

Na vebsajtu se povremeno mogu naći informacije koje sadrže tipografske greške, netačnosti ili propuste koji se mogu odnositi na promocije i ponude. Zadržavamo pravo da ispravimo sve greške, netačnosti ili propuste, ida promenimo ili ažuriramo informacije ili otkažemo porudžbine ukoliko je bilo koja informacija na vebsajtu ili bilo koja usluga sa sajta netačna u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja (uključujući i vreme nakon kojeg ste poslali vašu porudžbinu). Ne preuzimamo nikakvu odgovornost da ažuriramo, menjamo ili razjašnjavamo informacije sa vebsajta, uključujući bez ograničenja, informacije o cenama, osim ako to nije zahtevano Zakonom. Nikakav određeni datum ažuriranja ili osveživanja primenjen na vebsajtu se ne može služiti kao indikacija da su sve informacije na sajtu ili bilo koja usloga sa istog bile izmenjene ili ažurirane. 

Rezervne kopije

Mi nismo odgovorni za sadržaj koji je na našem vebsajtu. Ni u kom slučaju nećemo biti odgovorni za gubitak bilo kog sadržaja. Jedina naša odgovornost je održavanje odgovarajuće reervne kopije vašeg sadržaja. Bez obzira na gore navedeno, u nekim prilikama i izvesnim okolnostima, bez apsolutno ikakvih obaveza, mi ćemo moći da vratimo neke ili sve vaše podatke koji su bili izbrisani određenog datuma u određeno vreme kada smo možda napravili rezervne sigurnosne kopije podataka za naše sopstvene svrhe. Ne garantujemo da će podaci koji su vam potrebni biti dostupni. 

Oglašavanje

Tokom korišćenja vebsajta, možete ući u korespodenciju ili učestvovati u promociji oglašivača ili sponzora koji prikazuju svoju robu ili usluge kroz vebsajt. Bilo koja od ovih aktivnosti, i bilo koji uslovi, garancije ili prikazi koji su u vezi sa takvim aktivnostima, su isključivo između vas i odgovarajuće treće strane. Nećemo imati nikakvu odgovornost ili obavezu za bilo koje od ovih korespodencija, kupovina ili promocija koje se odvijaju između vas i bilo koje treće strane. 

Veze ka drugim vebsajtovima

Iako ovaj vebsajt može imati veze ka drugim vebsajtovima, mi nismo, direktno ili indirektno, implicirali bilo kakvo odobrenje, asocijaciju, sponzorstvo, odobrenje ili udruženje sa bilo kojim od povezanih sajtova, osim ako nisu izričito navedeni u ovom tekstu. Neki od linkova na vebsajtu mogu biti ”udružene” veze. Ovo znači da ukoliko kliknete na vezu i kupite nešto,, NKP Group DOO će dobiti komisiju od udruživanja. Mi nismo odgovorni za ispitivanje ili ocenjivanje, i mi ne garantujemo ponude bilo kojih preduzeća ili pojedinaca, ili sadržaja sa njihovih veb stranica. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za postupke, proizvode, usluge i sadržaje bilo koje treće strane. Trebalo bi da pažljivo pregledate pravne okvire i druge uslove korišćenja bilo kojih veb sajtova kojima pristupate kroz link na našem veb sajtu. Vaše povezivanje sa bilo kojim drugim veb sajtom je isključivo na vašu odgovornost i rizik. 

Zabranjena upotreba 

Pored drugih uslova navedenih u ovom tekstu, zabranjeno vam je da koristite vebsajt ili njegov sadržaj u sledećim slučajevima: (a) za bilo koje nezakonite svrhe; (b) tražiti drugima da vrše ili učestvuju u bilo kojim nezakonitim radnjama; (c) za kršenje bilo koje međunarodne, savezne, ili državne regulative, pravila, prava ili lokalnih uredbi; (d) da narušava ili krši prava naše intelektualne svojine, ili prava itelektualne svojine drugih; (e) za maltretiranje, zloupotrebljavanje, vređanje, ugrožavanje, povrede, klevete, omalovažavanje, zastrašivanje ili diskriminaciju na osnovu pola, seksualne orjentacije, vere, etničke pripadnosti, rase, godina, nacionalnog porekla ili invaliditeta; (f) za iznošenje lažnih ili pogrešnih informacija; (g) za ubacivanje ili prenošenje virusa ili bilo koje vrste zlonamernih kodova koji će ili mogu biti korišćeni tako da na bili koji način utiču na funkcionalnost ili rad usluge sajte ili bilo kog povezanog veb sajta, drugih veb sajtova ili Interneta; (h) za prikupljanje ili praćenje ličnih informacija drugih ljudi; (i) spamovati, ili ubacivati druge kroulere; (j) ya bilo koje opscene ili nemoralne svrhe; ili (k) za mešanje ili ubacivanje bilo kojih bezbednosnih karakteristika usluge ili drugih povezanih veb sajtova, drugih veb sajtova, ili Interneta. Mi zadržavamo pravo da prekinemo vaše korišćenje usluga veb sajta ili bilo kog povezanog veb sajta zbog kršenja bilo kojeg od zabranjenih uslova upotrebe. 

Prava na intelektualnu svojinu

Ovaj Sporazum ne prenosi na vas bilo koje intelektualno vlasništvo pod NKP Group DOO ili treće strane, i sva prava, nazivi i udeli u tom vlasništvu će ostati (između strana) isključivo u vlasništvu KNP Group DOO. Svi zaštitni znakovi, uslužne marke, grafike i logoi korišćeni u vezi sa našim veb sajtom ili uslugama, su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi NKP Group DOO ili NKP Group DOO davaoca licence. Drugi zaštitni znakovi, servisne marke, grafike i logoi korišćeni u vezi sa našim veb sajtom ili uslugama mogu biti zaštitni znakovi trećih strana. Vaše korišćenje našeg veb sajta i naših usluga vam ne daje nikakvo pravo ili dozvolu da reprodukujete ili na bilo koji drugi način koristite bilo koje NKP Group DOO zaštitne znakove. 

Izjava o garanciji

Vi ovim prihvatate da vaše korišćenje našeg veb sajta i naših usluga je isključivo na vašu ličnu odgovornost i rizik. Vi ovim prihvatate da se usluge pružaju na način ”kakve jesu” i ”kakve su moguće”.  Mi se izričito odričemo garancija bilo koje vrste, bilo da su izričite ili podrazumevane, uključujući ali ne ograničavajući se na garancije za prodaju, podobnost za određenu svrhu i ne kršenje. Ne dajemo garanciju da će usluge odgovarati vašim zahtevima, ili da će usluge biti bez prekida, blagovremena, sigurna ili bez grešaka; niti dajemo ikakvu garanciju u pogledu rezultata koji se mogu dobiti korišćenjem usluga ili tačnosti i pouzdanosti bilo kojih informacija dobijenih putem usluge, ili da će greške u usluzi biti ispravljene.  Razumete i saglasni ste da je svaki materijal i/ili podaci preuzeti ili na bilo koji način dobijeni kroz korišćenje usluge učinjen prema vašem spostvenom nahođenju i riziku da ćete biti jedini odgovorni za bilo kakvo oštećenje vašeg kompjuterskog sistema, gubitka podataka koji su posledica preuzimanja takvog materijala i/ili podataka. Ne dajemo nikakvu garanciju u odnosu na robu ili usluge koji su kupljeni ili dobijeni kroz uslugo ili bilo koju transakciju unetu kroz uslugu. Ni jedan savet ili informacija, bilo da su dobijeni usmeno ili pismeno, koje ste dobili od nas putem usluge, neće stvoriti bilo akvu garanciju koja ovde nije izričito data.   

Ograničenje odgovornosti

U najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, ni u kom slučaju, NKP Group DOO, njeni podružnici, službenici, direktori, zaposleni, agenti, dobavljači ili davaoci licence nisu odgovorni bilo kojoj osobi za: bilo koje direktne, slučajne, posebne, kaznene, pokrivajuće ili posledične štete (uključujući, bez ograničenja, štetu zbog izgubljene dobiti, prihoda, prodaje, dobre volje, upotrebe sadržaja, uticaja na poslovanje, poslovnog prekida, gubitka predviđene uštede, gubitka poslovne mogućnosti), međutim uzrokovano, pod bilo kojom teorijom odgovornosti, uključujući, bez ograničenja ugovor, odštetu, garanciju, kršenje zakonske dužnosti, nemara ili na neki drugi način, čak iako je NKP Group DOO bila obaveštena o mogućnosti da se takva šteta dogodi ili je mogla da se predvidi. U najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, ukupna odgovornost NKP Group DOO i njenih podružnica, službenika, zaposlenih, agenata, dobavljača i davaoca licenci, u vezi sa pružanjem usluga koje NKP Group DOO pruža, biće organičena na iznos veći od od jednog dolara ili bilo koje sume koju ste u kešu zapravo platili NKP Group DOO za prethodnih mesec dana do prvog trenutka ili događaja koji je stvorio takvu odgovornost. Ograničenja i izuzeci se takođe primenjuju ukoliko vam ova isprava ne kompenzuje u potpunosti bilo koje gubitke ili propuste njene suštinske svrhe. 

Odšteta 

Saglasni ste da ćete pokriti štetu NKP Group DOO i njene podružnice, direktore, službenike, zaposlene i agente, kao i da ih nećete oštetiti u smislu bilo kakvih dodatnih troškova, gubitaka ili plaćanja ili šteta, uključujući razumne advokatske takse, nastalih u vezi sa bilo kakvim navodima, zahtevima, radnjama, sporovima ili zahtevima postavljenim protiv bilo koga od njih u ime rezultat ili uticaja vašeg sadržaja, vašeg korišćenja veb sajta ili usluga, ili svakog namernog prekršaja sa vaše strane.   

Odvojivost

Sva prava i ograničenja sadržana ovim sporazumom mogu se izvršavati i primenjivaće se i biće obavezujuće samo u meri do koje ne krše ni jedan važeći zakon i ako se ograničavaju u meri koja je potrebna da ovaj bi sporazum učinili nezakonitim, nevažećim ili neizvršnim. Ako se bilo koja odredba ili deo bilo koje odredbe ovog sporazuma smatra nezakonitim, nevažećim ili neprovodivim od strane nadležnog suda, namera strana je da postojeće odredbe ili njihovi delovi sačinjavaju pristanak na ovaj sporazum, a sve ove postojeće odredbe ili njihovi delovi stupaju na snagu i ostaju u punoj snazi. 

Osporavanje rezolucije

Formiranje, tumačenje i sprovođenje ovog sporazuma, i bilo koji sporovi koji proizilaze iz njega, biće regulisani materijalnim i proceduralnim zakonima Srbije, centralne Srbije i Crne Gore, bez obzira na pravila o sukobu ili izboru zakona, i, u meri u kojoj je to primenljivo, zakonima Srbije i Crne Gore. Isključiva nadležnost i mesto radnje u vezi sa predmetom ovog sporazuma su državni i savezni sudovi koji se nalaze u Srbiji, centralnoj Srbiji i Crnoj Gori, a vi ovim pripadate ličnoj nadležnosti ovih sudova. Ovim se odričete bilo kakvog prava na suđenje porote i u bilo kom postupku koji proizilazi iz ovog sporazuma ili je povezan sa njim. Konvencija Ujedinjenih Nacija o ugovorima za međunarodnu prodaju robe ne primenjuje se na ovaj sporazum. 

Prenos

Vi ne možete dodeljivati, preprodavati, su-licencirati, ili na bilo koji drugi način prenossiti ili delegirati bilo koje od ovih prava ili obaveza u skladu sa ovim, u celosti ili delimično, bez našeg prethodnog pismenog pristanka, koji bismo dali po sopstvenom nahođenju i bez obaveze; bilo koji ovakav prenošenje ili transfer biće poništeni. Slobodni smo da dodelimo bilo koje od ovih prava ili obaveza pod ovim, u celosti ili delimično, bilo kojoj trećoj strani kao učesniku ove prodaje sveukupne ili pretežno cele imovine, akcija ili kao deo spajanja.

Izmene i dopune

Zadržavamo pravo da izmenimo ovaj sporazum ili njegovu politiku u vezi sa veb sajtom ili uslugama u bilo kom trenutku, što je na snazi nakon objavljivanja ažurirane verzije ovog sporazuma na veb stranici. Kada i ukoliko to učinimo, poslaćemo vam email kako bismo vas obavestili o tome. Dalje korišćenje veb sajta posle ovakvih promena može sadržati vaš pristanak na takve promene.  

Prihvatanje ovih uslova

Ovim vi priznajete da ste pročitali ovaj sporazum i saglasni ste sa njegovim uslovima i odredbama. Korišćenjem veb sajta i njegovih usluga ste saglasni da se obavežete ovim sporazumom. Ukoliko ne prihvatate ili se ne pridržavate odredba i uslova ovog sporazuma, niste autorizovani da koristite ili pristupate ovom veb sajtu i njegovim uslugama. 

Kontaktiranje nas

Ukoliko biste nas kontaktirali kako biste više saznali o ovom sporazumu ili želite da nas kontaktirate povodom bilo kojeg pitanja vezanim za njega, možete to uraditi kroz kontakt formu, poslati nam elektronsku poštu na adresu [email protected] ili napisati pismo sa naznačenom adresom Dragana Rakića 18D, Zemun, 11080, Beograd, Srbija. 

Osnovni podaci o firmi

 • Pun naziv pravnog subjekta ”NKP GROUP DOO”
 • Adresa – Dragana Rakića 18D, Zemun, 11080, Beograd, Srbija
 • delatnost i šifra delatnosti – 7311 Deletnost reklamnih agencija
 • matični broj – 20999349
 • poreski broj – 108436468
 • web adresa – www.olasmilenow.com
 • kontakt telefon – 063552888
 • kontakt e-mail – [email protected]

Izjava o konverziji


“Sva plaćanja se vrše u srpskoj valuti – dinar (RSD). Iznos sa koga će se teretiti vaš račun sa kreditnom karticom dobija se konverzijom cene u eurima u srpski dinar prema kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Prilikom popunjavanja vaše kreditne kartice, isti iznos se pretvara u vašu lokalnu valutu prema kursu udruženja kreditnih kartica. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od prvobitne cene navedene na našoj veb lokaciji “.


Kontakt podaci – korisnički servis

 • kontakt telefon – 063552888
 • kontakt e-mail – [email protected]
 • Adresa za slanje pošte – Dragana Rakića 18D, Zemun, 11080, Beograd, Srbija

Dostava robe i eventualna ograničenja


Poručeni proizvodi se šalju putem PostExpress servisa. Zagarantovani rok isporuke od trenutka porudžbine je 24 časa ukoliko se roba poruči radnim danom do 18h. Ukoliko se željena roba poruči radnim danom posle 18h rok isporuke je 48 časova. Sve narudžbine primljene u subotu i nedelju, biće poslate u ponedeljak, a isporučene kupcu u utorak.


Politika reklamacija

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovete telefonom na broj +381 63 552 888 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu [email protected] i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

– Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovete telefonom na broj +381 63 552 888 u periodu od 08:00 – 15:30h svakog radnog dana, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu [email protected] i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorićemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.

NAPOMENA:
Potvrdom porudžbine, klikom na dugme Pročitao sam i slažem se sa uslovima, saglasni ste sa uslovima reklamacije.
Ukoliko imate bilo kakve primedbe, žalbe, prigovore ili slično možete nam se uvek obratiti na email adresu: [email protected]

Zaštita privatnosti korisnika

„U ime NKP Group DOO obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni NKP Group DOO (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.“

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

„Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.“

Povraćaj sredstava

Trgovac je u obavezi da na e-commerce prodajnom mestu predoči jasan i detaljan opis povraćaja sredstava i da u slučaju otkaza narudžbine, povraćaj naplaćenih sredstava Korisniku izvrši isključivopreko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, odnosno isključivo na račun platne kartice storniranjem originalne transakcije. Prodajno mesto može koristiti sledeću izjavu:

„U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, NKP Group DOO je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Dina i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice“.

 

Ovaj dokument je poslednji put ažiriran 21. Avgusta 2019. godine

Zatvori
Zatvori
Korpa (0)

No products in the cart. No products in the cart.Valuta
Jezik